Navigácia

Správy o činnosti ZŠ

 

Správa o činnosti školy

Školský rok 2016/2017

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok  2016/2017

1.Základné identifikačné údaje o škole:   

 Názov školy : Základná škola Ružiná

Adresa školy: Školská 116. 985 52 Ružiná

Telefónne číslo školy: 047/ 43 96 459

Elektronická adresa školy: zsruzina@centrum.sk

Údaje o zriaďovateľovi školy: Obec Ružiná, Obecný úrad Ružiná, 985 52 Ružiná

Starosta obce: Jozef Líška

Telefónne číslo: 047/43 96 116

Faxové číslo: 047/45 12 357

Elektronická adresa: starosta.ruzina@gmail.com

Mená zamestnancov školy s ich pracovným zameraním:

Riaditeľka školy: Mgr. Janka Králinská

Koordinátor protidrogovej prevencie: Mgr. Anna Farkašová

Vedúci MZ: Mgr. Marek Kliment

2.Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami

    V školskom roku 2016/2017 bolo zapísaných v škole 31 žiakov. 12 žiakov bolo integrovaných .V priebehu školského roku sa zmenil počet žiakov na 32.Integrovaných žiakov ku koncu roka bolo 13. Z celkového počtu žiakov sú 3 žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí boli vedení v  CPPPaP v Lučenci. 20 žiakov pochádzalo z rodín, ktorým sa poskytovala dávka a príspevky na podporu výchovy k plneniu školských povinností.

Organizácia školy v školskom roku 2016/2017

 

Ročník:

P. ž.

D

CH

R

Opak.roč.

Integr.

Nv

Ev

1.

12

6

6

11

2

 

1/1

1SZP

6

6

    2.

4

1

2

2

1

4

1

0

1,1

1

2

3

3.

8

6

2

8

0

2/3

 

4

4

4.

7

-

7

6

-

2

2 SZP

4

3

Spolu

32

14

18

30

2

11

3 SZP

16

16

 

      Riaditeľka školy: Mgr. Janka Králinská

          Obsadenie ročníkov:

 

1. a 4. ročník :        Mgr. Janka Králinská- triedna vyučujúca

2. a 3. ročník :        Mgr. Marek Kliment- triedny vyučujúci

Vychovávateľka ŠKD:  Mgr. Anna Farkašová

   Úväzok:

                            

   Mgr. Janka Králinská :  17 hodín / 2 nadčasové hodiny 

   Mgr. Marek Kliment :    25 hodín / 2 nadčasové hodiny  

   Vychovávateľka ŠKD:   Mgr. Anna Farkašová 6 hodín

 Mgr. Anna Farkašová

 Vyučuje :   TEV -  2 hodiny :  1.a 2 .ročník

                   VYV -  2 hodiny:   1.a 2. ročník

                   VYV -  1 hodina:   3.a 4. ročník

                   PCV -  1 hodina:   4 ročník

  Koordinátor protidrogovej prevencie : A. Farkašová

  Počet žiakov v ŠKD:  31

  Prevádzka v ŠKD : do 15.30 hod.

  Počet integrovaných žiakov :13

  Správca počítačovej učebne: M. Kliment

  Správca multimediálnej učebne: J . Králinská

  Vedúci MZ : M. Kliment

  Zapisovateľ školskej kroniky: A. Farkašovová

3. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy, údaje o žiakoch ktorí pokračujú v povinnej školskej dochádzke na ZŠ Divín.

      V školskom roku  2016/2017 bolo  do 1. ročníka zapísaných 10 žiakov,   2 deti dostali odklad PŠD . 2 žiaci opakovali ročník.7 žiakov  získalo primárne vzdelanie a postúpilo do 5. ročníka  ZŠ Divín.

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

     V školskom roku 2016/2017 prospelo spolu 29 žiakov  a neprospeli 3 žiaci prvého ročníka. Výborný prospech dosiahlo 8 žiakov, ktorí boli odmenení pochvalným uznaním a knižnou odmenou .2 žiaci získali PVD .Žiaci spolu vymeškali 3 240  vyučovacích hodín. Z nich bolo 3 128 ospravedlnených a 112 hodín neospravedlnených. V porovnaní s minulým školským rokom došlo k zhoršeniu dochádzky o 447 hodín. Zvýšil sa aj počet neospravedlnených hodín o 106.

5. Zoznam uplatňovaných učebných plánov

 V školskom roku 2016/2017 sme vyučovali podľa  Školského vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ, ktorý bol vypracovaný v septembri 2008 . Podľa tohto vzdelávacieho programu postupovali žiaci 3.a 4. ročníka

V treťom ročníku bol Štátny vzdelávací program rozšírený o 5hodín:   1 hodina – detská literatúra,  2 hodiny – SJL,1 hodina- IKT matematika, 1 hodina  -matematika.

 V 4. ročníku  bol Štátny vzdelávací program rozšírený o 5 hodín: 1 hodina – detská literatúra,  2 hodiny-  SJL, 1 hodina – matematika IKT, 1 hodina – matematika.

Žiaci prvého a druhého ročníka postupovali podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Podľa rámcového učebného plánu došlo k zmenám. Zvýšila sa časová dotácia na vyučovanie výtvarnej výchovy z 1 na 2 hodiny týždenne. Zaviedla sa prvouka 1 hodina týždenne v prvom ročníku a 2 vyučovacie hodiny prvouky v druhom ročníku. Základný počet hodín v prvom ročníku je 20 a voliteľné hodiny v 1. ročníku podľa ŠkVP boli určené: 1 hodina- informatika a  1 hodina- matematika IKT. V druhom ročníku je základný počet hodín 20 a voliteľné hodiny boli určené: 1 hodina SJL, 1 hodina MAT IKT, 1 hodina anglický jazyk hrou.

    V tomto školskom roku sme mali 13 žiakov, ktorí pracovali podľa IVP. Vyučujúci k nim pristupoval individuálne. Riadili sa podľa: Metodických pokynovč.1/2010-R z 12.januára 2010 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED-1. Žiaci využívali dostupné pomôcky, využívali relaxačný kútik.

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

V školskom roku  2016/2017 bolo na našej škole zamestnaných 6 zamestnancov.

Z toho je nepedagogických  2:

1.Marcela Fajčíková – školníčka – upratovačka

2. Katarína Halajová – sezónny kurič

Pedagogických zamestnancov 5:

1.Mgr. Janka Králinská – učiteľstvo 1.-5. ročníka , špeciálna pedagogika MP

2. Mgr. Marek Kliment – l. stupeň ZŠ

3. Mgr. Izabela Čemanová –učiteľstvo akademických predmetov:

                               slovenský jazyk a literatúra a filozofia /t.č. na  

                               materskej dovolenke/

   4. Mgr. Anna Farkašová -vychovávateľstvo, Pedagogika- sociálna

                                         pedagogika

5.Mgr. Andrej Bisák - katolícka teológia                                          

7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 

    V tomto školskom roku pracovníci neboli zaradení do vzdelávania.

8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

     Škola aj v tomto školskom roku organizovala svoju činnosť pod mottom: Moderná škola pre život. Vyučovacím procesom sa prelínajú prierezové témy, ktoré úzko súvisia so životom . Dopravná výchova: Tejto téme sme venovali zvýšený počet hodín. Využívali sme dostupné audiovizuálne pomôcky, ktoré žiakov pripravujú na mnohé nepredvídané okolnosti na ceste do školy, zo školy , ale aj učia ako sa správať na miestnych komunikáciách. Získali základy zručnosti jazdy na kolobežkách a bicykloch. Škola v tomto roku zakúpila 4 bicykle, 8 kolobežiek , detské prilby a chrániče. Využívali sme virtuálne detské dopravné ihrisko : S Martinom na ceste. Teoretické vedomosti  si skúšali na multifunkčnom ihrisku, kde  si vymodelovali križovatku, osadili prenosné dopravné značky a skúšali si jazdu podľa pravidiel.

Regionálna výchova a ľudová kultúra – táto prierezová téma je zameraná na poznávanie svojho regiónu, jeho kultúrneho  a prírodného bohatstva, prispieva k formovaniu vlastnej identity. V rámci tejto témy sme zorganizovali tematické vychádzky v blízkom okolí : -naša obec a jej okolie, kultúra bývania, vodné zdroje v našom okolí, historické objekty v obci Divín, návšteva mesta Lučenec, návšteva Novohradského múzea... Do vyučovacieho procesu vsúvame prvky ľudovej kultúry: ľudové piesne regiónu, ľudové zvyky , návšteva vystúpenia ľudového súboru v miestnom kostole ... Žiakom sme premietali prezentácie, v ktorých získali základné vedomosti o histórii svojho regiónu. Navštívili sme pamätník SNP v Banskej Bystrici, aby sme žiakom sprístupnili spomienky na smutnú minulosť nášho národa.

Environmentálna výchova- v rámci tejto prierezovej témy sme zapojili školu do 2 projektov. Aj keď projekty neboli vybraté, naše aktivity prebiehali v rámci našich podmienok: -organizovali sme aktivity zamerané na separovanie, hľadali sme nelegálne skládky odpadov, fotografovali sme naše aktivity a uverejňovali na našej webovej stránke, učili sme žiakov vypestovať priesady a získavali základy pestovania rastlín na školskom políčku, ako aj rýchlenie rastlín v skleníku. Navštívili sme ZOO v Košiciach a v Bojniciach, Prírodovedné múzeum v Košiciach, Drevárske a lesnícke múzeum vo Zvolene. Zorganizovali sme blokové vyučovanie: Svetový deň vody, Vieš poskytnúť prvú pomoc? Deň mlieka, Zubná prevencia. Spomínané aktivity boli zamerané na ochranu života a zdravia.

9. Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená

   Škola sa v školskom roku 2016/2017 zapojila do projektu:

 • Moja prvá škola -do projektu sa zapojili všetci vyučujúci a pod ich vedením aj všetci žiaci. Vstupom do projektu sme mohli pracovať so vzdelávacím portálom KOZMIX. Portál ponúkal veľké množstvo interaktívneho vzdelávania. Prostredníctvom neho žiaci dostávali aj domáce úlohy. Bola to zábavná forma vzdelávania, ktorá spĺňala aspekty moderného a efektívneho vyučovania.
 • ENVIROPROJEKT 2017 : názov projektu „ Ži a nechaj žiť!“ Projekt nebol schválený.
 • Zdravie a bezpečnosť v školách 2017 –názov projektu: „Zdravie- môj život.“ Projekt nebol schválený.

10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

   V školskom roku 2016/2017 nebola  v škole uskutočnená kontrola ŠŠI.

11. Údaje o priestoroch a materiálno- technických podmienkach školy

            V škole sa výchova a vzdelanie uskutočňuje v triedach a odborných učebniach tak, ako to predpisuje platná legislatíva pri realizácii štátneho vzdelávacieho programu.

      Učebné priestory školy tvoria: učebne, telocvičňa , multimediálna učebňa. Vybavenosť priestorov je na výbornej úrovni. Škola sa snaží o bezchybný chod všetkých IKT. V tomto školskom roku sme dokúpili 4 PC zostavy a doplnili sme  počet počítačov v PC učebni tak, aby na hodine informatiky mal každý žiak prístup na počítač. Triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. IKT sa vo vyučovacom procese využívajú nepretržite. Škola vlastní výukové CD-ROM na slovenská jazyk, matematiku, anglický jazyk, prírodovedu, vlastivedu, výtvarnú výchovu, náboženstvo, etickú výchovu... Pedagogickí pracovníci pri svojej práci využívajú aj softvéry, ktoré sú dostupné na internete napríklad : ALF tvorba interaktívnych testov, zborovňa, planéta vedomostí...

     Multifunkčná učebňa:. Sú v nej namontované 2 interaktívne tabule s príslušenstvom, 12 PC zostáv, tlačiareň, DVD prehrávač ,rádio CD prehrávač, TV s uhlopriečkou 102 cm, relaxačný koberec, relaxačný kútik s detskou literatúrou a spoločenskými hrami, akvárium.

    Škola má gymnastickú telocvičňu, v ktorej sú umiestnené: rebriny, žinenky, trampolíny, basketbalové koše, hádzanárske brány, florbalový set, tenisové pálky, gymnastické lopty, karimatky, rôzne druhy lôpt, náradie na rytmickú gymnastiku, zostava na prekážkovú dráhu, prenosné dopravné značky, bicykle, kolobežky, prilby a chrániče...

   Škola má vybavenú počítačovú učebňu, v ktorej sú umiestnené 15 PC zostáv, 1 notebook, 1 tlačiareň, 1 scener.

   Pri počítačovej učebni je relaxačná miestnosť zariadená novými policami na knihy, 1 PC zostavou, 1 tabuľou so spätným projektorom a eBeam perom. V miestnosti je umiestnená najnovšia detská literatúra, maňušky, časopisy a spoločenské hry.

   Na chodbe sú umiestnené skrinky na osobné veci žiakov a lavičky.

   Na školskom dvore je umiestnená  zostava na šplh a posilňovanie .Pri škole je zrekonštruovaná prístavba, ktorá bude slúžiť na stolný tenis .

   12 . Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy

     Škola nie je právny subjekt, zriaďovateľom je obec Ružiná. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka , ako aj iné finančné prostriedky získané z projektov a finančné prostriedky   získané  od rodičov sú  zahrnuté v rozpočte obce a za ich čerpanie zodpovedá obec Ružiná.

13. Cieľ ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Hlavný cieľ č.1

     Zvýšiť počet hodín odučených informačnými komunikačnými technológiami, zvýšiť tak informačnú gramotnosť žiakov školy za účelom skvalitnenia ich procesu učenia sa  a  výsledkov priamo na vyučovacích hodinách.

Špecifický cieľ č.1

Naučiť každého žiaka pracovať s PC, komunikovať prostredníctvom PC, pracovať s internetom, používať elektronickú poštu...

1.stratégia: Vyučovať 1 hodinu informatiky od prvého ročníka.

 2.stratégia: Doplniť odbornú učebňu  4 ks. PC, zakúpiť reproduktory,  priebežne vymieňať  zariadenie novšími technológiami.

Cieľ na tento školský rok bol splnený. Informačná gramotnosť žiakov je na výbornej úrovni.

15. Exkurzie a výlety 1.-4. ročníku

 • turistické vychádzky do okolia obce Ružiná a Divín
 • Lučenec – návšteva parku, návšteva filmového predstavenia
 • školská exkurzia Banská Bystrica- pamätník SNP
 • školská exkurzia Zvolen Drevárske a lesnícke múzeum- výstava vlkov
 • ZOO Košice, ZOO Bojnice
 • Prírodovedné múzeum Košice, návšteva : Dóm sv. Alžbety
 • škola v prírode- jún 2017 Nitrianske Rudno

    V školskom roku 2016-2017  škola zorganizovala druhý krát účasť žiakov v škole v prírode. Bolo to aj vďaka finančnej dotácie na žiaka, ktoré prideľovalo MŠ SR v tomto školskom roku. Škola vybrala : Rozprávkovú školu v prírode  TRAMPTÁRIA, ktorá sídli v Nitrianskom Rudne. Školy v prírode sa zúčastnili 15 žiaci 1.-4. ročníka. Viac informácii na webovej stránke školy .

16. Ostatné aktivity a súťaže:

 • -otvorené hodiny pre MŠ
 • otvorené hodiny pre rodičov
 • príprava kultúrnych programov
 • moja obľúbená kniha- blokové vyučovanie
 • čitateľský maratón
 • návšteva miestnej knižnice
 • školské kolo recitačnej súťaže HK
 • vedenie školskej kroniky
 • vedenie webovej stránky školy : www.zsruzinaedupage.org
 • Deň Zeme
 • Deň narcisov- finančná zbierka
 • fotografovanie- školský fotoalbum
 • filmovanie školských aktivít- spracovanie na DVD
 • separovanie: papier, sklo, plast– blokové vyučovanie
 • kresba na asfalt
 • návšteva MŠ v Ružinej
 • karneval
 • hry na snehu a zimné športy
 • -výstavky jesenných plodov , ovocia a zeleniny
 • výstavky výtvarných prác žiakov
 • tekvicové strašidlá
 • výstavka výrobkov z odpadu
 • Deň detí
 • premietanie filmov
 • premietanie prezentácií
 • školské diskotéky
 • zber papiera počas celého školského roka
 • bielou pastelkou – blokové vyučovanie
 • zubná prevencia – blokové vyučovanie
 • bezpečne na ceste do školy- blokové vyučovanie
 • Deň mlieka- blokové vyučovanie
 • vieš poskytnúť prvú pomoc- blokové vyučovanie
 • Svetový deň vody – blokové vyučovanie
 • každý deň jedno jablko- blokové vyučovanie
 • aby deti nezomierali- blokové vyučovanie
 • protidrogová prevencia- blokové vyučovanie
 • vianočné zvyky a koledy , aj pre MŠ
 • blokové vyučovanie v dňoch: sv. Ondrej, sv. Barbora, sv. Mikuláš..
 • pečenie koláčikov
 • pečenie chleba
 • príprava zmrzliny
 • varenie pudingu, palaciniek...
 • príprava jedál zdravej výživy

      Spomínané aktivity sa často opakujú, lebo sú medzi deťmi veľmi obľúbené.

Súťaže:

- súťaž v pexese

- Hviezdoslavov Kubín

- súťaž : ČLOVEČE NEHNEVAJ SA

- súťaž o najlepšiu dochádzku do školy

- súťaž v zbere papiera

 

ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo školský klub detí (ŠKD) 31 žiakov zo všetkých ročníkov. Pracovalo sa podľa Výchovného programu ŠKD. U žiakov sa pestoval kladný vzťah ku knihe, veľa čítali, knihy si požičiavali aj domov. Dôležitá bola úzka spolupráca s triednymi učiteľmi. Spoločne sa riešili problémové deti, vymieňali sme si postrehy, skúsenosti, nápady. Spolupráca s rodičmi a záujem o vzájomnú komunikáciu bola len u niektorých rodičov.

V období jesene žiaci pripravili výstavku ovocia a zeleniny. Každý žiak priniesol nejaký druh ovocia alebo zeleniny. Časté boli vychádzky do jesennej prírody, kde sa žiaci mohli pokochať krásnymi farbami, ktoré prináša toto ročné obdobie.

V zime sme si užili snehovú nádielku. Žiaci sa do vôle vyšantili, využili boby, ktoré škola vlastní, súťažili v hode guľami, stavali si iglu. Niektorí sa odvážili obuť si korčule a vyskúšať korčuľovanie na našej zamrznutej priehrade. Zohrial nás pohľad na pekne vyzdobené  priestory školy zamerané na zimnú a vianočnú tému.

V čase fašiang sa žiaci zabavili na karnevale. Tváre im zdobili vlastnoručne vyrobené masky a škrabošky.

Správna životospráva, správne stolovanie. To všetko sa žiaci učili v ŠKD. Pripravovali pohostenie vo forme chlebíčkov alebo sladkých koláčikov. Učili sa pekne naservírovať pripravené chuťovky a vhodnými slovami ich ponúknuť hosťom. Aj deti, ktoré prišli na zápis do prvého ročníka, mali možnosť pochutiť si na muffinoch, ktoré pre nich žiaci upiekli.

V rámci pracovno-technickej oblasti výchovy sa žiaci naučili ako správne pripraviť pôdu pre pestovanie zeleniny, posadili mrkvu, reďkovku, cibuľu, kaleráb, papriky, paradajky, jahody a spoločne sa o výsadbu starali pravidelným polievaním, kyprením, vytrhávaním buriny. Žiaci dbali aj o okolie školy, okolo vysadených kríkov a stromčekov trhali burinu a zabezpečovali pravidelnú vlahu.

Dôležitou témou, ktorú si žiaci pravidelne opakovali bola dopravná výchova a bezpečnosť na cestách. Besedy, prezentácie, riešenie úloh, súťaže, jazda zručnosti na kolobežke a bicykli, to všetko mali žiaci možnosť vyskúšať si.

 Deň detí sme trávili na čerstvom vzduchu. Žiaci si precvičili svoju obratnosť, rýchlosť a pozornosť pri preliezaní pripravených prekážok, spoločne si zahrali futbal.

Na významné dni v roku, ako Vianoce, Deň žien, Deň matiek žiaci pripravovali kultúrny program pre deti z materskej školy, rodičov a všetkých priateľov školy.

Záver školského roka sme strávili na dvoch výletoch. Prvý výlet bol do mesta Bojnice a druhý sme strávili v Habakukoch na Donovaloch.

ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE ČINNOSTI KOORDINÁTORA DROGOVEJ PREVENCIE V ŠK. ROKU 2016/2017

Hlavnými cieľmi činnosti koordinátora drogovej prevencie  boli podpora kvality života, zdravého životného štýlu, podpora fyzického i duševného zdravia. Dôležitou bola spolupráca s triednymi vyučujúcimi. Ťažiskom práce bola primárna prevencia, ktorej snahou bolo predchádzať sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám.

Hlavný dôraz sa kládol na vytváranie vhodných podmienok pre efektívne trávenie voľného času žiakov, formovanie medziľudských vzťahov, správna výživa, režim dňa. So žiakmi sa rozoberali témy ako: Zdravá výživa a pitný režim, Pohyb a šport, Boj proti drogám, Problematika fajčenia, alkoholizmu, Nebezpečenstvo užívania liekov, Šikanovanie, Civilizačné choroby, Rasizmus, Diskriminácia, Krádeže, Výtržníctvo, Záškoláctvo.

Uskutočnené aktivity:

September:

 • zber vysadenej zeleniny na šk. políčku
 • výstavka ovocia a zeleniny
 • zdravá strava a dodržiavanie pitného režimu

Október:

 • športové aktivity – pohybové hry, loptové hry, súťažné disciplíny

November:

 • Týždeň boja proti drogám – nástenky, prezentácie, vyjadrovanie vlastných názorov v rozhovoroch

December:

 • príprava na Vianoce, nacvičovanie kultúrneho programu, význam Vianoc pre človeka

Január:

 • zimné športové aktivity – bobovanie, korčuľovanie, hod snehovou guľou
 • zber papiera a plastov

Február:

 • fašiangový karneval s hudbou a pohostením, ktoré pripravili žiaci

Marec:

 • šikanovanie – hranie scénok, rozhovor, prezentácie, dobré a zlé vlastnosti ľudí
 • sadenie zeleniny

Apríl:

 • Deň narcisov – uskutočnená verejná zbierka
 • civilizačné choroby
 • veľkonočná výzdoba školy

Máj:

 • sadenie priesad, starostlivosť o okolie školy
 • zber papiera
 • nástenka láska a úcta

Jún:

 • športový Deň detí
 • poučenie o bezpečnosti pred prázdninami

 

Koordinátorka: A. Farkašová

 

Vyhodnotenie činnosti krúžku: VŠEVEDKO

    Krúžok navštevovalo 16 žiakov 1.a . ročníka. Krúžok mal  prevažne športové zameranie. Počas roka sme sa venovali tenisu, florbalu, vybíjanej, basketbalu, hádzanej. Hodiny sme spestrili rôznymi  hrami a kondičnými cvičeniami. Učili sme sa základné pravidlá spoločenských hier: vybíjaná, basketbal, volejbal, hádzaná, futbal, florbal, tenis... Žiaci sa naučili rozoznávať jednotlivé loptové hry, vedeli určiť , akú loptu budeme používať. Naučili sa základnú abecedu : vedenie lopty, prihrávky, hod na kôš, vedenie lopty cez prekážky...

   Navštevovali sme všešportové ihrisko. Počas nepriaznivého počasia sme využívali gymnastickú telocvičňu, ktorá je vybavená rôznymi pomôckami. Žiaci sa  rozcvičovali na gymnastických loptách, kruhoch, skákali na trampolínach, posilňovali na rebrinách a švihadlách.

    Na krúžku sme pripravovali program do školy prírody: vystúpenie mažoretiek. Prváci si pripravili peknú zostavu s kruhmi.

     Žiaci obľubovali štafetové hry a hry na pozornosť. Z loptových hier najviac obľubovali vybíjanú a basketbal.

    Od apríla sme sa venovali kolobežkovaniu a bicyklovaniu. Žiaci prvého ročníka sa naučili bicyklovať a postupne sme trénovali jazdy zručnosti. Žiaci sa naučili nasadiť si prilbu a chrániče.

    V rámci nášho programu sme mali niekoľko turistických vychádzok a v zime bobovanie a korčuľovanie.

    Program krúžku bol veľmi pestrý. Žiaci získali veľa nových športových zručností.

Vedúca krúžku: J. Králinská

Vyhodnotenie činnosti všešportového krúžku

Krúžok navštevovalo 15 žiakov z 3. a 4. ročníka. Krúžok prebiehal v popoludňajších hodinách dvakrát do týždňa a to v stredu a v piatok.

K dispozícii sme mali telocvičňu, multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko a prírodu. Na krúžku sa striedali rôzne činnosti: futbal, basketbal, hádzaná, tenis, florbal, vybíjaná, jazda na bicykli a kolobežke, gymnastika, turistika, sánkovanie a korčuľovanie(kĺzanie).

Žiaci využívali potrebné športové pomôcky, ktoré má škola k dispozícii. Miesto konania krúžku sme niekedy museli prispôsobiť počasiu.

Žiaci navštevovali krúžok pravidelne, samozrejme podľa prítomnosti na vyučovaní, tešili sa na naň, rozvíjali svoje športové zručnosti.

Vedúci krúžku: M.Kliment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459

Fotogaléria