Navigácia

Správy o činnosti ZŠ

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016

Správa o činnosti školy

Školský rok 2015/2016

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok  2015/2016

1.Základné identifikačné údaje o škole:   

 Názov školy : Základná škola Ružiná

Adresa školy: Školská 116. 985 52 Ružiná

Telefónne číslo školy: 047/ 43 96 459

Elektronická adresa školy: zsruzina@centrum.sk

Údaje o zriaďovateľovi školy: Obec Ružiná, Obecný úrad Ružiná, 985 52 Ružiná

Starosta obce: Jozef Líška

Telefónne číslo: 047/43 96 116

Faxové číslo: 047/45 12 357

Elektronická adresa: starosta.ruzina@gmail.com

Mená zamestnancov školy s ich pracovným zameraním:

Riaditeľka školy: Mgr. Janka Králinská

Koordinátor protidrogovej prevencie: Mgr. Anna Farkašová

Vedúci MZ: Mgr. Marek Kliment

 

 

 

2.Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami

    V školskom roku 2015/2016 bolo zapísaných v škole 36 žiakov. 12 žiakov bolo integrovaných .V priebehu školského roku sa zmenil počet žiakov na 34. Z celkového počtu žiakov je 29 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Organizácia školy v školskom roku 2015/2016

 

Ročník:

P. ž.

D

CH

R

Opak.roč.

Integr.

Nv

Ev

1.

7

3

4

7

0

 

3 1/2

3

4

    2.

8

6

2

8

0

 

2 2/0

4

4

3.

6

-

6

5

1

2 0/2

 

6

2

4.

13

5

8

10

-

5 1/4

7

6

Spolu

34

14

20

30

1

12 4/8

18

16

 

      Riaditeľka školy: Mgr. Janka Králinská

 

          Obsadenie ročníkov:

 

1. a 4. ročník :        Mgr. Janka Králinská- triedna vyučujúca

2. a 3. ročník :        Mgr. Marek Kliment- triedny vyučujúci

Vychovávateľka ŠKD:  Mgr. Anna Farkašová

 

 

   Úväzok:

                            

   Mgr. Janka Králinská :  19 hodín / 4 nadčasové hodiny 

   Mgr. Marek Kliment :    26 hodín / 3 nadčasové hodiny  

   Vychovávateľka ŠKD:   Mgr. Anna Farkašová 5 hodín

 Mgr.Anna Farkašová

 Vyučuje :        TEV -  2 hodiny :  1.a 4.ročník

                   VYV -  2 hodiny:   1.- 4. ročník

                   VYV -  1 hodina:   2.-3. ročník

 

  Koordinátor protidrogovej prevencie : A. Farkašová

  Počet žiakov v ŠKD:  30

  Prevádzka v ŠKD : do 15.30 hod.

  Počet integrovaných žiakov :12

  Správca počítačovej učebne: M. Kliment

  Správca multimediálnej učebne: J . Králinská

  Vedúci MZ : M. Kliment

  Zapisovateľ školskej kroniky: A. Farkašová

  

3. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy, údaje o žiakoch ktorí pokračujú v povinnej školskej dochádzke na ZŠ Divín.

      V školskom roku  2015/2016 bolo  do 1. ročníka zapísaných 8 žiakov,   2 deti dostali odklad PŠD .V priebehu školského roku sa jeden žiak odsťahoval. 13  žiakov  získalo primárne vzdelanie a postúpilo do 5. ročníka  ZŠ Divín.

 

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

     V školskom roku 2015/2016 prospelo spolu 32 žiakov  a neprospeli 2 žiaci prvého ročníka. Výborný prospech dosiahlo 7 žiakov, ktorí boli odmenení pochvalným uznaním a knižnou odmenou .3 žiaci získali PVD .Žiaci spolu vymeškali 2 793  vyučovacích hodín. Z nich bolo 2 787 ospravedlnených a 6 hodín neospravedlnených. V porovnaní s minulým školským rokom došlo k zhoršeniu dochádzky o 418 vyučovacích hodín ale zlepšil sa počet neospravedlnených hodín zo 145 na 6.

 

5. Zoznam uplatňovaných učebných plánov

 V školskom roku 2015/2016 sme vyučovali podľa  Školského vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ, ktorý bol vypracovaný v septembri 2008 . Podľa tohto vzdelávacieho programu postupovali žiaci 2.3.a 4. ročníka

V druhom ročníku bol Štátny vzdelávací program rozšírený o 5 hodín:

             1 hodina- detská literatúra

             1 hodina   - SJL

             1 hodina  - anglický jazyk hrou

             1 hodina - IKT matematika

             1 hodina – matematika

 V treťom ročníku bol Štátny vzdelávací program rozšírený o 5 hodín:

            1 hodina – detská literatúra

            2 hodiny - SJL

                 1 hodina- IKT matematika

            1 hodina  -matematika

 V 4. ročníku  bol Štátny vzdelávací program rozšírený o 5 hodín:

                 1 hodina – detská literatúra

                 2 hodiny-  SJL

            1 hodina – matematika IKT

            1 hodina – matematika

Žiaci prvého ročníka postupovali podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Podľa rámcového učebného plánu došlo k zmenám. Zvýšila sa časová dotácia na vyučovanie výtvarnej výchovy z 1 na 2 hodiny týždenne. Zaviedla sa prvouka 1 hodina týždenne. Základný počet hodín je 20 a voliteľné hodiny v 1. ročníku podľa ŠkVP boli určené: 1 hodina- informatika

                             1 hodina- matematika IKT

    V tomto školskom roku sme mali 12 žiakov, ktorí pracovali podľa IVVP. Vyučujúci k nim pristupoval individuálne. Riadili sa podľa: Metodických pokynovč.1/2010-R z 12.januára 2010 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED-1. Žiaci využívali dostupné pomôcky, využívali relaxačný kútik.

 

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

V školskom roku  2015/2016 bolo na našej škole zamestnaných 6 zamestnancov.

Z toho je nepedagogických  2:

1.Marcela Fajčíková – školníčka – upratovačka

2. Jozef Fajčík – sezónny kurič

Pedagogických zamestnancov 5:

1.Mgr. Janka Králinská – učiteľstvo 1.-5. ročníka , špeciálna pedagogika MP

2. Mgr. Marek Kliment – l. stupeň

3. Mgr. Izabela Čemanová –učiteľstvo akademických predmetov:

                               slovenský jazyk a literatúra a filozofia /t.č. na  

                               materskej dovolenke/

   4. Mgr. Anna Farkašová -vychovávateľstvo, Pedagogika- sociálna

                                         pedagogika

5.Mgr. Andrej Bisák - katolícka teológia                                          

7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 

  Mgr. Izabela Čemanová: Rozširujúce štúdium: Primárne vzdelanie

                                                 ukončené : jún 2016

 

8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

    V školskom roku 2015/2016 sa naša škola pravidelne prezentovala na verejnosti prostredníctvom : www.zsruzina.edupage.org.  Vyučovací  proces a aktivity prepojenia so životom na našej škole majú niekoľko ročnú tradíciu. Spolupracujeme s MŠ v Ružinej  . Organizujeme spoločné  podujatia: školské exkurzie , návštevy bábkových vystúpení, detský karneval, pochovávanie basy, vystúpenie k MDŽ, vzájomné návštevy s rôznym zameraním, pripravujeme budúcich prvákov na plynulý prechod do ZŠ, otvorené hodiny, vyučovacie hodiny zamerané na prácu s IKT...

   Škola sa už niekoľko rokov venuj separovaniu odpadu. Výchovu s týmto zameraním praktizujeme prostredníctvom blokových vyučovaní na ktorých sa žiakom premietajú vhodné prezentácie, následne si žiaci prakticky vyskúšajú získané vedomosti, súťažia, informujú obyvateľov o potrebe separovania, rozdávajú farebné vrecia, na výtvarnej výchove pracujú s odpadovým materiálom...

   Škola sa zapája do rôznych projektov. Svoje aktivity uverejňuje na webovej stránke, do rôznych aktivít zapája nielen žiakov, ale aj ich rodičov a priateľov školy. Podrobné rozpísanie projektov je v 9. bode tejto správy.

    Schválením projektu: Rozprávkovo , mohla škola opäť zmeniť svoj interiér. Hlavné ciele projektu a zhodnotenie  ich splnenia:

 • zmeniť u žiakov postoj ku knihám
 • vzbudiť v žiakoch záujem o čítanie
 • zlepšiť úroveň čitateľskej zručnosti žiakov
 • vytvoriť podnetné prostredie na splnenie stanovených úloh
 • viesť žiakov k samostatnosti pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií
 • viesť žiakov k vyjadreniu vlastného názoru
 • naučiť ich pracovať vo dvojici, v skupine
 • podporiť fantáziu, tvorivosť a rozvíjať estetické cítenie

     Počas realizácie projektu sa nám podarilo naštartovať realizáciu hore uvedených cieľových úloh. Ako je zrejmé, väčšina z nich má dlhodobé zameranie. Výstupy aktivít  a uplatnenie získaných výsledkov:

     V priestoroch školy sme zriadili relaxačnú miestnosť s názvom ROZPRÁVKOVO. Škola sa postarala o vymaľovanie priestoru, zakúpili sme koberec na celú plochu a priestor sme zariadili spätným projektorom a interaktívnou tabuľou.

    Vďaka projektu sme mohli pokračovať v realizácii našich plánov. Zakúpili sme police na knihy, kreslá na sedenie, relaxačné vaky, žinenky, koberec na ktorom deti môžu hrať ČLOVEČE NEHNEVAJ SA.

     Objednali sme detskú literatúru, spoločenské hry, maňušky, detské dekorácie... Kolektív pracovníkov školy zariadil celú miestnosť a pripravili sme slávnostné otvorenie. Aj rodičia  sa podieľali na otvorení a pripravili svojim deťom pohostenie. V deň otvorenia sme sa poobliekali do masiek a vstúpili sme do relaxačnej miestnosti za hlasného radostného výkriku detí. Deti si urobili pohodlie a nevedeli sa dočkať, kedy si budú môcť vybrať z políc nové knihy. V deň otvorenia sme pozvali medzi nás aj deti z MŠ v Ružinej.

    V decembri sme ešte objednali čítačky kníh a PC. Miestnosť využívame na hodinách detskej literatúry, využívajú ju deti v ŠK, organizujeme v nej stretnutia a rôzne podujatia, ktoré sme si naplánovali. Niektoré body hlavného cieľa majú dlhodobý charakter, ale už dnes vieme, že prostredie, ktoré sme pre tieto účely vytvorili sú správnou cestou k ich naplneniu.

 

9. Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená

   Škola sa v školskom roku 2015/2016 zapojila do projektu:

 • Podpora výchovy a vzdelania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na ZŠ 2015 – projekt bol schválený, jeho hodnota je 3 000 EUR . Projekt sa realizoval v mesiaci september a október. Názov projektu: Rozprávkovo      
 • Úsmev pre strom- projekt bol zameraný na zber papiera, výsadbu stromčekov, praktické úlohy zamerané na sledovanie nelegálnych skládok odpadu , na riešenie ako zabrániť tvoreniu takýchto skládok
 • Give me five –projekt bol zameraný na spolužitie rómskych žiakov
 • Zdravie a bezpečnosť v škole 2016 –názov projektu: Fitnes pre zdravie

Projekt nebol schválený.

 • Moja prvá škola: projektom škola získala moderné učebné materiály a bezplatný prístup k unikátnemu digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Projekt umožní zapojiť sa do súťaží o atraktívne ceny pre školy, učiteľov aj žiakov. Do projektu sa aktívne zapojili všetci pedagogickí pracovníci.

 

 

 

10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

   V školskom roku 2015/2016 nebola  v škole uskutočnená kontrola ŠŠI.

 

11. Údaje o priestoroch a materiálno- technických podmienkach školy

    Materiálno- technické vybavenie školy je na veľmi dobrej úrovni. Interiér školy je prispôsobený tak, aby spĺňal moderné požiadavky dnešnej doby. Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami s prístupom na internet. Škola zakúpila niekoľko desiatok výukových programov.

    Prvá učebňa je vybavená okrem spomínanej tabule ešte 4 PC zostavami, ktoré slúžia na vyučovanie integrovaných žiakov, ktorí potrebujú prebraté učivo viac opakovať. Trieda je tiež vybavená pomôckami na hudobnú výchovu: elektronický klavír, gitara, flauta, malé hudobné náradie pre žiakov...

    Druhá učebňa je multifunkčnou učebňou. Sú v nej namontované 2 interaktívne tabule s príslušenstvom, 12 PC zostáv, tlačiareň, DVD prehrávač ,rádio CD prehrávač, TV s uhlopriečkou 102 cm, relaxačný koberec, relaxačný kútik s detskou literatúrou a spoločenskými hrami, akvárium.

    Škola má gymnastickú telocvičňu, v ktorej sú umiestnené: žinenky, trampolíny, basketbalové koše, hádzanárske brány, florbalový set, tenisové pálky, gymnastické lopty, karimatky, rôzne druhy lôpt, náradie na rytmickú gymnastiku...

   Škola má vybavenú počítačovú učebňu, v ktorej sú umiestnené 13 PC zostáv, 1 notebook, 1 tlačiareň, 1 scener.

   Pri počítačovej učebni je relaxačná miestnosť zariadená novými policami na knihy, 1 PC zostavou, 1 tabuľou so spätným projektorom a eBeam perom. V miestnosti je umiestnená najnovšia detská literatúra, maňušky, časopisy a spoločenské hry.

   Na chodbe sú umiestnené skrinky na osobné veci žiakov a lavičky.

  

12 . Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy

     Škola nie je právny subjekt, zriaďovateľom je obec Ružiná. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka , ako aj iné finančné prostriedky získané z projektov a finančné prostriedky   získané  od rodičov sú  zahrnuté v rozpočte obce a za ich čerpanie zodpovedá obec Ružiná.

13. Cieľ ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

      V školskom roku 2015- 2016 sa nám podarilo plniť úlohy: Hlavného cieľa 2, ktorý bol zameraný na:

      Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch za účelom rozšírenia získavania potrebných informácií z rôznych informačných zdrojov, vedieť s nimi pracovať a efektívne ich sprostredkovať iným ( ústne, písomne, graficky) v priamom styku aj prostredníctvom rôznych technológií primerane ich veku.

Špecifický cieľ č.1 Zabezpečiť vhodné priestory na umiestnenie žiackeho kabinetu.

1.stratégia: Systematicky dopĺňať knižné tituly do učiteľského a žiackeho  kabinetu.

2.stratégia: Posilniť čitateľské zručnosti zavedením  hodiny detskej literatúry 1 hodiny týždenne.

Špecifický cieľ č.2 Podporovať čitateľské aktivity vo všetkých vyučovacích predmetoch s dôrazom využívať viacej zdrojov. Rozpracovať do všetkých tematických plánov.

1.stratégia: Na vyučovacích hodinách organizovať vyučovanie tak, aby žiaci mali priestor na samostatnosť, tvorivosť a aktivitu.

2.stratégia: Podľa obsahu učiva využívať počítačovú učebňu a multifunkčnú triedu,  relaxačnú miestnosť na odučenie vyučovacích hodín.

14. Voľno -časové aktivity školy

     V školskom roku 2015/2016  škola ponúkla žiakom  a rodičom  2 krúžky : Športový a Vševedko. Obidva  krúžky boli športového zamerania.

15. Exkurzie a výlety 1.-4. ročníku

    - turistické vychádzky do okolia obce Ružiná a Divín

    - vlastivedná exkurzia Divín- návšteva kaštieľa

    - školská exkurzia Betliara – návšteva kaštieľa a poľovníckej výstavy, návšteva

     jaskyne Domica

    - Lučenec – návšteva parku, návšteva filmového predstavenia

    - škola v prírode- máj 2016

    V školskom roku 2015-2016 naša škola zorganizovala prvý krát účasť žiakov v škole v prírode. Bolo to aj vďaka finančnej dotácie na žiaka, ktoré prideľovalo MŠ SR v tomto školskom roku. Škola vybrala : Rozprávkovú školu v prírode  TRAMPTÁRIA, ktorá sídlila v dedine Krahule, v priestoroch lyžiarskeho areálu, v malebnej prírode. Školy v prírode sa zúčastnili 15 žiaci 1.-4. ročníka. Viac informácii na webovej stránke školy .

16. Ostatné aktivity a súťaže:

-otvorené hodiny pre MŠ

- otvorené hodiny pre rodičov

- príprava kultúrnych programov

- moja obľúbená kniha- blokové vyučovanie

- čitateľský maratón

                                                           

- návšteva miestnej knižnice

- školské kolo recitačnej súťaže HK

- vedenie školskej kroniky

- vedenie webovej stránky školy : www.zsruzinaedupage.org

- Deň Zeme

- Deň narcisov- finančná zbierka

- fotografovanie- školský fotoalbum

- filmovanie školských aktivít- spracovanie na DVD

- separovanie: papier, sklo, plast– blokové vyučovanie

- kresba na asfalt

- návšteva MŠ v Ružinej

- karneval, pochovávanie basy

- hry na snehu a zimné športy

-výstavky jesenných plodov , ovocia a zeleniny

- výstavky výtvarných prác žiakov

- tekvicové strašidlá

- výstavka výrobkov z odpadu

- Deň detí

- premietanie filmov

- premietanie prezentácií

- školské diskotéky

- zber papiera počas celého školského roka

- bielou pastelkou – blokové vyučovanie

- zubná prevencia – blokové vyučovanie

- bezpečne na ceste do školy- blokové vyučovanie

- zberateľská vášeň

- Deň mlieka- blokové vyučovanie

- vieš poskytnúť prvú pomoc- blokové vyučovanie

- Svetový deň vody – blokové vyučovanie

- každý deň jedno jablko- blokové vyučovanie

- aby deti nezomierali- blokové vyučovanie

- protidrogová prevencia- blokové vyučovanie

- vianočné zvyky a koledy , aj pre MŠ

- blokové vyučovanie v dňoch: sv. Ondrej, sv. Barbora, sv. Mikuláš..

- pečenie koláčikov,

- varenie pudingu, palaciniek...

- príprava jedál zdravej výživy

- noc v škole

- príprava večere, raňajok

     Niektoré spomínané aktivity sa opakujú každý školský rok s tým, že sa jednotliví pedagogickí pracovníci pri nich striedajú a tak je to vždy iné a pre žiakov poučné, zábavné a predovšetkým moderné prepojenie školy so životom. A o to nám na našej škole ide.

Súťaže:

- Hviezdoslavov Kubín

- športové súťaže prebiehajú počas celého roka a majú charakter medzitriednych turnajov

- súťaž : ČLOVEČE NEHNEVAJ SA

- súťaž o najlepšiu dochádzku do školy

- súťaž v zbere papiera

- domáce úlohy cez KOZMIX , posielané internetom

Záverečné zhodnotenie výchovného programu školského klubu detí

                                                

   V školskom roku 2015/2016 navštevovalo školský klub detí 30 žiakov zo všetkých štyroch ročníkov. Činnosť ŠKD sa realizovala v triede, predovšetkým pri príprave na vyučovanie, v počítačovej učebni, v herni Rozprávkovo a vo vonkajšom prostredí.

   Výchova a činnosť ŠKD bola rozdelená na: odpočinkovú činnosť, rekreačnú činnosť, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie. Tematické oblasti výchovy boli vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno- environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a športová.

    Vo vzdelávacej oblasti výchovy, bolo cieľom  rozvíjať u žiakov samostatnosť v príprave na vyučovanie, získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov ako internet, encyklopédia, televízia. Pri spoločenskovednej oblasti sa žiaci učili prejavovať úctu k starším osobám, rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, vyjadrovať svoj názor, vypočuť opačný názor, rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní, vedieť samostatne riešiť konflikty i iné. V pracovno-technickej oblasti sa učili spolupracovať v skupine, vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché ciele, rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, samostatne pracovať na počítači a pod. Prírodovedno- environmentálna oblasť bola zameraná na ochranu životného prostredia, predovšetkým separovaním, zbieraním odpadkov, zberom papiera. V rámci esteticko-výchovnej oblasti sa žiaci zapojili do tvorby kultúrnych programov pri príležitosti slávenia Vianoc a Medzinárodného dňa žien, učili sa prejavovať pozitívny vzťah k estetickej úprave prostredia, objavovať krásu v bežnom živote. Pri telovýchovnej, zdravotnej a športovej oblasti výchovy bolo cieľom naučiť žiakov základným hygienickým návykom, pochopiť význam dodržiavania zásad zdravej výživy, pochopiť škodlivosť fajčenia a alkoholu, poznať základné princípy zdravého životného štýlu, naučiť sa nové pohybové hry, ktoré sa môžu hrať aj v domácom prostredí a pod.

    V priebehu školského roka sa žiaci ŠKD podieľali na  tvorbe násteniek, plagátov s aktuálnou témou, výzdobou školy, boli zapojení do rôznych súťaží a projektov – Úsmev pre strom, Give me five, Výtvarná súťaž s Lesankou. Podieľali sa na tvorbe výstavky jesenných plodov, v rámci témy Zdravá strava pripravili pohostenie – urobili koláč, palacinky, navarili puding. Spolupodieľali sa na presádzaní kvetov, starali sa o zeleň v okolí školy, pracovali na školskom políčku pri pestovaní zeleniny. Boli zapojení do verejnej finančnej zbierky pri príležitosti Dňa narcisov.

    Správanie žiakov bolo v rámci školského poriadku.

Vychovávateľka: A. Farkašová

VYHODNOTENIE ČINNOSTI KOORDINÁTORA DROGOVEJ PREVENCIE

 

    V školskom roku 2015/2016 boli hlavnými témami plánu koordinátora prevencie: cesta k emocionálnej zrelosti, zdravá výživa, drogy, šikanovanie, obezita, civilizačné choroby, stop rasizmu, sociálno-patologické javy, masmédiá a pohybom ku zdraviu. 

    Činnosť primárnej prevencie plnila stanovené ciele ako je podporovať harmonický rozvoj osobnosti žiaka, vychovávať ho k osobnej zodpovednosti za svoje zdravie, za svoje rozhodnutia, rozvíjať pozitívne vzťahy medzi rovesníkmi, rozvíjať prosociálne správanie žiakov, informovať žiakov o problematike patologických javov.

    Prevencia bola zameraná na všetkých žiakov našej školy prostredníctvom rozhovorov, tvorby násteniek s aktuálnou tematikou, napr. školský poriadok, ročné obdobia, desatoro duševného zdravia, zdravá strava a iné, cez tvorbu plagátov, prezentácie, výstavky, projekty, pohybové aktivity.

    Škola bola zapojená do projektu Úsmev pre strom, kde hlavnou prioritou bol zber papiera, výsadba stromčekov, tvorba nástenky a výtvarná súťaž na tému Negatívny dopad čiernych skládok na život v lese.

    Druhým projektom, na ktorom žiaci pracovali, bol výtvarný projekt pod názvom Give me five, zameraný na spolužitie rómskych žiakov s nerómskymi a ich spoločné vlastnosti a aktivity.

    Žiaci sa zapojili i do výtvarnej súťaže nazvanej Výtvarná súťaž s Lesankou, ktorá bola zameraná na dopravnú výchovu.

    Tematiku ľudských chorôb si žiaci pripomenuli najmä v Deň narcisov, kedy sa snažili vyzbierať čo najviac peňazí pre ľudí trpiacich rakovinou.

    Činnosť koordinátora prebiehala predovšetkým v školskom klube detí, na hodinách výtvarnej a telesnej výchovy a cez blokové vyučovania.

Koordinátorka: A .Farkašová

 

Vyhodnotenie činnosti športového krúžku

            Krúžok navštevovalo 19 žiakov z 2., 3. a 4. ročníka. Hodiny prebiehali v stredu a piatok od 13:00 do 14:00 hod. Počas krúžkovej činnosti žiaci využívali školskú telocvičňu, všešportové ihrisko, futbalové ihrisko a v zimných mesiacoch aj školské ihrisko.

            Na hodinách sa žiaci venovali prevažne kolektívnym hrám, najviac futbalu. Okrem futbalu sa žiaci zoznamovali s pravidlami florbalu, basketbalu, hádzanej, vybíjanej. V zimných mesiacoch mali žiaci možnosť na niekoľkých hodinách využiť ľadovú plochu na školskom ihrisku, kde sa učili korčuľovať a hrať hokej. V nepriaznivom počasí sa žiaci venovali aj gymnastickým cvičeniam v telocvični. Málo času sme venovali tenisovej hre.

            Účasť na krúžku nebola vždy stopercentná, vzhľadom na choroby žiakov, alebo aj chýbajúce telocvičné oblečenie žiakov.

            Činnosť krúžku hodnotím kladne, pretože žiaci mali dostatok pohybu a zvládli základné prvky hier.

Vedúci krúžku: M. Kliment

Vyhodnotenie činnosti krúžku: VŠEVEDKO

    Krúžok navštevovalo 16 žiakov 1.a 4. ročníka. Krúžok mal v tomto školskom roku prevažne športové zameranie. Počas roka sme sa venovali tenisu, florbalu, vybíjanej, basketbalu, hádzanej. Hodiny sme spestrili rôznymi súťaživými hrami. Učili sme sa základné pravidlá spoločenských hier.

   Navštevovali sme všešportové ihrisko. Počas nepriaznivého počasia sme využívali gymnastickú telocvičňu, kde žiaci  cvičili na rebrinách a trampolínach, hrali stolný tenis. Veľmi obľúbené boli hodiny rytmickej gymnastiky. Uskutočnili sme niekoľko súťaží: najlepší skokan na švihadle, najlepší zápasník, najlepšia dvojica loptových prihrávok, najlepší strelec na kôš, najlepší brankár...

   Hodiny sme využili aj na nácvik divadielka Pytačky, s ktorým žiaci vystúpili v škole v prírode.

    Niekoľko hodín sme sa venovali rómskemu spevu a tancu, ktoré boli u žiakov veľmi obľúbené.

    Nevýhodou bolo spojenie žiakov 1. a 4. ročníka, lebo pri kolektívnych a súťaživých hrách žiaci jednotlivých ročníkov mali rôznu výkonnosť.

Vedúca: J. Králinská 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459

Fotogaléria