Navigácia

Školský vzdelávací program

Vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Pre 1. stupeň ZŠ

Motto:  Moderná škola pre život

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania ISCED 1

Dĺžka štúdia štyri roky

Vyučovací jazyk: slovenský, … 

Študijná forma – denná

Druh školy: štátna  

Predkladateľ: Základná škola Ružiná

Názov školy : Základná škola

 Adresa : Školská 116 , 985 52 Ružiná

 IČO : 710059000

Riaditeľ školy: Mgr. Janka Králinská

Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Janka Králinská

Ďalšie kontakty : telefón: 047/  4396459

E- mail: zsruzina@centrum.sk

Zriaďovateľ: Obec Ružiná

Názov: Ružiná

Adresa : Obec Ružiná, Obecný úrad Ružiná, 985 52 Ružiná

Kontakty : telefón :047/4396116

                 E-mail: starosta.ruzina@gmail.com

Platnosť dokumentu do: 09.2012                                       ––––––––––––––––––––––

                                            podpis riaditeľa

                                       Mgr. Janka Králinská

 

I. Všeobecná charakteristika školy

Základná škola Ružiná sídli v cirkevnej budove, ktorú má v bezplatnom prenájme. V budove sú zariadené 4 učebne, z nich 1 špeciálna učebňa IKT a 1 multifunkčná učebňa, herňa ŠKD, miestnosť na vydávanie mliečnej desiaty , priestranná chodba , sociálne zariadenia .

 2.Veľkosť školy

Základná škola Ružiná patrí do siete málotriednych škôl v okrese Lučenec. Škola je zameraná na vyučovanie 1.-4.ročníka. Žiaci  sa vyučujú v 2 triedach. Priemerný počet žiakov: 27. Na škole je zriadené 1 oddelenie ŠKD s priemerným počtom žiakov 22.

3.Charakteristika žiakov

Z celkového počtu žiakov je 85% žiakov rómskeho pôvodu , sú to žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia sú prevažne nezamestnaní,  alebo dochádzajú za prácou vzdialenou od miesta bydliska.

Z celkového počtu žiakov máme 7 žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Skúsenosti s prácou s takýmito žiakmi máme už niekoľkoročnú.

4.Charakteristika pedagogického zboru

Priemerný počet učiteľov potrebných na škole je 4 z toho jeden externý a to na vyučovanie náboženskej výchovy. Odbornosť vyučovacieho procesu je 100%. Na škole máme učiteľku, ktorá má získané vzdelanie:  Špeciálna pedagogika – odbor mentálny postih a práca s integrovanými žiakmi. Vychovávateľka si rozširuje svoje vzdelanie o magisterské štúdium: Sociálna pedagogika.  Na škole pôsobí koordinátor protidrogovej prevencie.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov bude zamerané na získanie odbornosti vyučovať cudzie jazyky a informatickú výchovu.

5. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Spolupráca s rodičmi je slabá. Rodičia sa zúčastňujú rodičovských združení a prichádzajú na individuálne pohovory ale nepodávajú návrhy . Kladne možno hodnotiť pomoc v rámci verejnoprospešných prác, ktorú organizuje Obecný úrad v Ružinej a pracovníkmi sú rodičia žiakov. Pomáhajú nám pri kosení školského dvora,  pri nakladaní starého papiera do zberu, pri prázdninových prácach pri riadení vnútorných priestorov, pri pomocných prácach pri opravách a rekonštrukciách budovy.

Zasadnutia ZRPŠ sú 4-krát za školský rok. Rada školy je 5 členná, zasadá 4-krát do roka, tvoria ju 3 zamestnanci školy , 1 rodič, 1 poslanec obecného zastupiteľstva.

Škola úzko spolupracuje s MŠ v Ružinej , s PPP v Lučenci. s DIC v Lučenci.

6. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola má 3 učebne zariadené novým moderným školským nábytkom, v triedach sú umiestnené relaxačné koberce, v každej triede je umiestnený počítač. Jedna z tried je multifunkčná trieda ,špeciálne vybavená interaktívnou tabuľou , VIDEO-DATA PROJEKTOROM ,v tejto triede je umiestnený 1 počítač, televízor, DVD, video rekordér, rádio s magnetofónovým prehrávačom a CD prehrávačom. Škola má 1 počítačovú učebňu s13 počítačmi , pripojenými na internet s príslušenstvom /skener, tlačiareň, kopírka/. Škola zakúpila  učiace programy na PC, ktoré využíva vo vyučovacom procese. Škola vlastní digitálny fotoaparát , ktorým dokumentuje život v škole, fotografie sú umiestnené v počítačoch a prístupné všetkým žiakom.

Škola každý rok  podľa dostupných finančných prostriedkov dokupuje moderné učebné pomôcky. Vnútorné priestory školy sú vymaľované. Na budove bola už v 3 etapách uskutočnená výmena okien za plastové. K ďalšej rekonštrukcii sa bude pristupovať postupne podľa dostupných finančných prostriedkov. Škola má malú gymnastickú telocvičňu a využíva multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom.

7.Škola ako životný priestor

Školský priestor je estetický s kvetinovou výzdobou, aktuálnymi nástenkami , kde s žiaci  informovaní s pripravovanými akciami školy , ako aj s významnými dňami , ktoré si v triednych kolektívoch rôznymi formami priblížia. Každý triedny kolektív je oboznámený s Vnútorným poriadkom školy a následne si tvorí svoje vlastné pravidlá, ktoré sú umiestnené na viditeľnom mieste v triede. Vyučovanie pravidelne začíname v ranných komunitách, ktoré odbúrajú stres a navodia priateľskú atmosféru . Nepísaným pravidlom našej školy je utužovanie dobrých medziľudských vzťahov na pracovisku, ako aj v rámci triednych kolektívov , medzi žiakmi ako aj medzi žiakmi a pedagógmi.

8. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelaní

Bezpečnosť a ochrana zdravia je súčasťou každodennej výchovnej činnosti. Už 1. deň nového školského roka je tejto téme venovaná náležitá pozornosť. O uskutočnených besedách a poučeniach sa budú viesť na škole zápisnice. Pedagógovia ktorí vykonávajú dozor dohliadajú na bezpečnosť . Problematike OČP budú v školskom roku venované témy začlenené vo všetkých vyučovacích predmetoch a 2- krát do roka sú organizované poldenné pobyty v prírode, kde si žiaci prakticky preveria svoje zručnosti. Tejto problematike bude venované blokové vyučovanie: September – Bezpečnosť na ceste, Bezpečne do školy, Dopravné značky, OČP

Október: Zdravá výživa, Ovocie a zelenina v našej strave, Starostlivosť o chrup

November: jeseň- starostlivosť o zdravie, Týždeň akcií proti drogám,

December: Zimné športy, Predchádzajme chorobám a úrazom, Beseda s odborníkom

Január: Nenič svoje múdre telo

Február: Voľný čas a moje záľuby

Marec: Ako sa žilo kedysi a dnes

Apríl: Deň Zeme, Deň vtáctva, Spolupráca s LZ Divín

Máj: Dopravné ihrisko Lučenec, Spolupráca s PZ Lovinobaňa

Jún: OČP

Pre pracovníkov školy zamestnávateľ zabezpečí pravidelné školenia bezpečnosti podľa predpísaného harmonogramu a zabezpečí potrebné revízie.

II. Charakteristika školského vzdelávacieho       programu

Naša škola ponúka primárne vzdelanie žiakom a to v ročníkoch 1.-4. Podľa demografického vývoja počet žiakov našej školy bude klesať . Je pravdepodobné , že z tohto  dôvodu v budúcnosti zanikne jedna trieda. Je predpoklad , že o 3 roky budú školu navštevovať len žiaci Rómovia a tak sa školský vzdelávací program musí prispôsobiť žiakom , ktorých budeme vyučovať.

SWOT analýza školy:

 1. Profil a zameranie školy

 

     Základná škola Ružiná zabezpečuje vzdelanie žiakov 1. stupňa. Zriaďovateľom školy je obec Ružiná. Školu navštevuje priemerne 26 žiakov. Žiaci sú organizačne usporiadaní v 2 triedach a 1 oddelení ŠKD. Zameranie školy je všeobecné s dôrazom na modernizáciu vyučovacieho procesu IKT technológiami, zabezpečujeme vyučovanie pre žiakov so špeciálnymi VVP, v odpoludňajších hodinách zabezpečujeme záujmové vzdelávanie žiakov  v krúžkoch : športový, čitateľský

     Priemerný počet učiteľov potrebných na škole je 4 , z toho jeden externý na vyučovanie náboženskej výchovy. Odbornosť vyučovacieho procesu je 100%. 1 pedagóg ma doplňujúce pedagogické vzdelanie:  Špeciálna pedagogika – odbor mentálny postih a práca s integrovanými žiakmi. 1 pedagóg si rozširuje odbornosť vyučovať cudzí jazyk. Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov bude zamerané na získanie odbornosti vyučovať   informatickú výchovu.

      Školu navštevujú prevažne žiaci rómskeho pôvodu, sú to žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia sú nezamestnaní.

     Škola zabezpečuje žiakom desiaty a obed. Obec podporuje školu pri organizovaní školských aktivít, po materiálnej stránke , zabezpečuje  údržbu budovy. Škola spolupracuje s MŠ Ružiná , s okolitými školami a organizáciami v obci. Pri škole pracuje Rodičovské združenie, ktoré pracuje na podnet školy a pomáha škole finančne zabezpečiť školské súťaže a ostatnú mimoškolskú činnosť. Rada školy pracuje v zmysle zákona 596/2003 Z. z. Oboznamuje sa s výsledkami školy, hodnotí a dáva podnetné návrhy.    

 1. Silné a slabé stránky školy, možnosti a riziká

   Na základe doterajšieho pozorovania činnosti školy, po analýze spolupráci s rodičmi a na základe pedagogických pozorovaní boli zistené tieto silné a slabé stránky školy.

SWOT analýza silných a slabých stránok školy

 

SILNÉ  STRÁNKY  ŠKOLY

SLABÉ  STRÁNKY  ŠKOLY

 Odbornosť pedagogických pracovníkov

Nedostatočná príprava žiakov na vyučovanie

Výkony pedagogických pracovníkov

 

Spojenie 2 ročníkov v 1 triede

 PC  kompetencie pedagogických pracovníkov

85% žiakov z menej podnetného prostredia

Premyslený systém riadenia

 

85 % žiakov Rómov

Materiálne vybavenie školy

 

Materiálne podmienky na TV

Využívanie odborných učební

 

Získanie sponzorov

Mimoškolská a krúžková činnosť

 

Slabá spolupráca rodičov so školou

Modernizácia vyučovacieho procesu

 

Postoj žiakov k učeniu

Nízky počet žiakov v triedach

 

Začlenenie žiakov s ŠVVP

Ďalšie vzdelanie pedagogických

pracovníkov

Zvyšujúci sa počet žiakov s poruchami učenia

Finančné prostriedky na zakúpenie moderných učebných pomôcok

Nedostatočný záujem o žiakov zo strany rodičov

Dobrá spolupráca s MŠ a plynulý prechod z MŠ do ZŠ

Nie všetky deti navštevujú MŠ 3 roky

ŠANCE

 

RIZIKÁ

Rozvoj kompetencií pedagogických pracovníkov                                          

Malý počet žiakov- zrušenie triedy

 

Nastaviť kompetenčný profil učiteľa

Odchod odborníkov na vyučovanie cudzích jazykov

Nastaviť kompetenčný profil žiaka

Pretrvávajúca zlá spolupráca zo strany  rodičov

Premena školy na modernú školu

100% žiakov Rómov

Zlepšenie materiálneho vybavenia školy

Neschválenie podaných projektov z dôvodu ekonomického využitia

Získať financie z projektov

Znižovanie reálneho normatívu na žiaka

 

 

 

STEPE  ANALÝZA  VONKAJŠÍCH  VPLYVOV  NA  ŠKOLE

 

Dopady na našu školu

 

Úvahy o prognózach

Sociálne faktory:

 

Sociálne faktory:

Stúpa počet problémových žiakov

 

Možnosť zavedenia 0 ročníka

Zvyšuje sa počet začlenených žiakov

Možnosť zriadenia špecializovanej triedy

Demografický vývoj klesá

Zníženie počtu pedagogických pracovníkov

Nezamestnanosť a neisté sociálne postavenie rodičov

Nedostatočné vybavenie detí základnými učebnými pomôckami, nezáujem rodičov o školu

Ekologické faktory:

 

Ekologické faktory:

Obec podporuje separovaný zber

V budúcnosti bude potrebné separovať odpad už v triedach

Škola pomáha obci pri zbere papiera

Vypracovať projekt s ENV problematikou

Škola organizuje: ENVIROMENTÁLNE  DNI

Druhotné suroviny využívať ako materiál na hodinách VV, PV,TV

Technologické faktory:

 

Technologické faktory:

INFOVEK- veľký prínos pre školu

Možnosť získať ďalšie materiálne vybavenie

Potreba tvorby projektov. Získať viac informácií, ako pripraviť úspešný projekt

Škola poskytne žiakom, ale aj verejnosti široké možnosti využívania IKT

Ekonomické faktory:

 

Ekonomické faktory:

Vysoké ceny energií odčerpávajú peniaze, ktoré by sa dali využiť napríklad na údržbu.

Získať finančné prostriedky na výmenu okien .

V období ekonomickej krízy sú reálne dopady aj na školstvo

Ekonomické zmeny v spoločnosti sú odrazovým mostíkom aj pre oblasť školstva

HDP- malá časť na školstvo, potreba vyrovnať sa s krajinami EÚ

Získať finančné prostriedky z EU prostredníctvom projektov

Politické faktory:

 

Politické faktory:

Školstvo je nedostatočne financované

Prijatie nového školského zákona a jeho uplatňovanie v praxi – možno prinesú zmeny

Učiteľom chýba spoločenské uznanie  a lepšie finančné ocenenie

Prijatím zákona : učiteľ ako verejný činiteľ , prinesú zmeny

 

VÍZIA  NAŠEJ  ŠKOLY

        Rozvoj školy zabezpečí vízia v dlhodobom horizonte. Po vstupe do EU sa zmenila aj orientácia vzdelania. Vychádzajúc z nového školského zákona, zo ŠVP bol na našej škole vypracovaný ŠkVP a v jeho motte je ukrytá vízia našej školy:             

 MODERNÁ  ŠKOLA  PRE  ŽIVOT

1.Pedagogické princípy školy

      Naša škola bude modernou školou, ktorá bude vyučovať modernými formami vyučovania s dôrazom na IKT a prípravu žiakov na život. Prípravu žiakov zameriame na seba -hodnotenie a naučíme ich postupy získavania nových informácií, ktoré úzko súvisia so životom. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zameriame na získanie komunikačných schopností, čitateľských zručností s dôrazom na uvedomelé čítanie, naučíme ich tímovo pracovať a vzájomne sa rešpektovať. Našim princípom bude, aby každý žiak našej školy získal pocit úspešnosti . Žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami vytvoríme vhodné podmienky, aby úspešne mohli postupovať podľa individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu.

Zameranie našej školy :

-škola bude úzko spolupracovať s MŠ v Ružinej , aby sa tak zabezpečil plynulý prechod detí z MŠ do ZŠ

- budeme organizovať spoločné akcie , formou blokového vyučovania

- voliteľné predmety budú úzko nadväzovať na Štátny vzdelávací program 1. stupňa základnej školy v Slovenskej republike

- zameriame sa informatickú výchovu a zvýšime počet vyučovacích hodín odučených v odbornej učebni a multifunkčnej učebni

- do vyučovacieho procesu v rámci hodín prírodovedy a etickej výchovy začleníme hodiny regionálnej výchovy, starostlivosť o zdravie, prvá pomoc, zdravá výživa ...

- vyučovanie voliteľných hodín bude prebiehať blokovým vyučovaním v piatok každý týždeň

Stanovenie hlavných cieľov:

Hlavný cieľ č.1

     Zvýšiť počet hodín odučených informačnými komunikačnými technológiami, zvýšiť tak informačnú gramotnosť žiakov školy za účelom skvalitnenia ich procesu učenia sa  a  výsledkov priamo na vyučovacích hodinách.

Hlavný cieľ č.2

       Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch za účelom rozšírenia získavania potrebných informácií z rôznych informačných zdrojov, vedieť s nimi pracovať a efektívne ich sprostredkovať iným ( ústne, písomne, graficky) v priamom styku aj prostredníctvom rôznych technológií primerane ich veku.

Hlavný cieľ č.3

    Vytvárať dobré podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.

Rozpracovanie hlavných cieľov:

Hlavný cieľ č.1

     Zvýšiť počet hodín odučených informačnými komunikačnými technológiami, zvýšiť tak informačnú gramotnosť žiakov školy za účelom skvalitnenia ich procesu učenia sa  a  výsledkov priamo na vyučovacích hodinách.

Termín: 2009-2013

Špecifický cieľ č.1

Naučiť každého žiaka pracovať s PC, komunikovať prostredníctvom PC, pracovať s internetom, používať elektronickú poštu...

Termín: 2009-2013

1.stratégia: Vyučovať 1 hodinu informatiky od prvého ročníka. V ročníkoch 2.-4. rozšíriť vyučovanie informatiky na 2 hodiny týždenne.

Termín: 2008- 2013

 2.stratégia: Doplniť odbornú učebňu  4 ks. PC, zakúpiť reproduktory,  priebežne vymieňať  zariadenie novšími technológiami.

Termín: školský rok  2010-2011

Špecifický cieľ č.2

Pedagogickí pracovníci si zvýšia svoju odbornosť v oblasti IKT .

Termín: 2009- 2013

1.stratégia: 1 pedagogický pracovník bude zapojený do národného projektu“ modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“

Termín: 2009-2013

2.stratégia: 1 pedagogický pracovník získa odbornosť vyučovať informatickú výchovu.

Termín: 2009- 2013

Hlavný cieľ č.2

       Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch za účelom rozšírenia získavania potrebných informácií z rôznych informačných zdrojov, vedieť s nimi pracovať a efektívne ich sprostredkovať iným ( ústne, písomne, graficky) v priamom styku aj prostredníctvom rôznych technológií primerane ich veku.

Termín: 2009-2013

Špecifický cieľ č.1 Zabezpečiť vhodné priestory na umiestnenie žiackej knižnice.

Termín: školský rok 2010-2011

1.stratégia: Systematicky dopĺňať knižné tituly do učiteľskej a žiackej knižnice.

Termín:2009-2013

2.stratégia: Naďalej viesť na škole čitateľský krúžok .

Termín: 2009-2013

Špecifický cieľ č.2 Podporovať čitateľské aktivity vo všetkých vyučovacích predmetoch s dôrazom využívať viacej zdrojov. Rozpracovať do všetkých tematických plánov.

Termín: do 15.9.2009

1.stratégia: Na vyučovacích hodinách organizovať vyučovanie tak, aby žiaci mali priestor na samostatnosť, tvorivosť a aktivitu.

Termín: priebežne

2.stratégia: Podľa obsahu učiva využívať počítačovú učebňu a multifunkčnú triedu na odučenie vyučovacích hodín.

Termín: priebežne

Hlavný cieľ č.3

 Vytvárať dobré podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.

Termín: 2009-2013

Špecifický cieľ č.1 : Zriadiť 0 ročník. Zriadiť špeciálnu triedu.

Termín: priebežne

 1.Stratégia:  Zriadiť 0 ročník je reálne, ak počet žiakov , ktorí by mali mať odloženú PŠD bude 8.

Termín: priebežne

2.Stratégia: Škola je pripravená zriadiť špeciálnu triedu a to  po odbornej aj materiálnej stránke.

Termín: priebežne

Špecifický cieľ č.2: Zakúpiť učebné pomôcky pre žiakov so ŠVVP.

Termín: školský rok 2010-2011

1. Stratégia: Objednať učebnice pre ŠZŠ.

Termín: september 2009

2. Stratégia: Dokúpiť učiace programy na PC vyučovanie.

Termín: jún 2009

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Profil absolventa primárneho stupňa

 Absolvent programu primárneho vzdelania na našej škole získa čitateľskú, pisateľskú, matematickú, prírodovedeckú  a kultúrnu gramotnosť. Nadobudne

základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získa predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby  dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať.

Získa základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

 Získa kľúčové kompetencie( spôsobilosti)

 (a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

- vyjadrovať sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

- bude uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi ,učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

- bude rozumieť rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,

- na základnej úrovni bude  využíva technické prostriedky v osobnej komunikácii,

- bude chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,

- v cudzích jazykoch bude schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,

uplatní sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných

situácií,

(b) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

- bude používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a bude schopný  (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

- bude pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

(c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných

technológií

- bude vedieť používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

- bude vedieť základy potrebných počítačových aplikácií,

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,

- bude vedieť používať rôzne vyučovacie programy,

- získa základy algoritmického myslenia,

- bude vedieť, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

- bude vedieť, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

(d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa

- získa základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových

postupov, upravené podľa odporúčania Európskeho parlamentu a rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie,

- získa základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,

- bude vedieť hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a využívať vo svojom učení a v iných činnostiach,

- naučí sa  uvedomovať si  význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

(e kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy

- naučí sa  vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,

- primerane svojej úrovni  bude navrhovať riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

- pri riešení problémov  bude hľadať a využívať rôzne informácie, skúšať  viaceré možnosti riešenia problému, overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať  pri podobných alebo nových problémoch,

-  bude sa pokúšať  problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým

a spolupracujúcim) spôsobom,

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

- získa základy pre smerovanie k pozitívnemu seba -obrazu a sebadôvere,

- bude si uvedomovať  vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

- bude si uvedomovať  dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

- bude poznať svoje práva a povinnosti,

- bude mať osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádzať s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,

- uvedomovať si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním

prispievať  k dobrým medziľudským vzťahom,

(g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

-  bude si uvedomovať  význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

- bude rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

-  bude rešpektovať vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor ,

-  bude ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

- spozná  bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

- bude sa  správať kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

- získa základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

Pedagogická stratégia

Budeme využívať rôzne moderné formy vyučovania: skupinové, tímovú prácu, programové, vyučovanie v blokoch, vyučovanie v rôznom prostredí, exkurzie, športové aktivity... Vyučovacie hodiny v odbornej učebni, ako aj v špeciálnej učebni skvalitnia IKT gramotnosť našich žiakov a zvýšia aktivitu, samostatnosť ako aj spoluprácu.

 V oblasti prevencie drogových závislostí sa zameriame na plnenie plánu koordinátora protidrogovej činnosti.

Budeme podporovať samostatnú prácu žiakov so schopnosťou prezentovať pred kolektívom výsledok svojej práce.

Ročníková práca pre žiakov : Obec v ktorej žije

 

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

a/ žiaci so zdravotným znevýhodnením

Už v minulých rokoch sme prijali žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Pre prácu s takýmito žiakmi máme odborného pracovníka a vytvorené podmienky aj priestorové a materiálne.

 • žiaci sa vzdelávajú podľa individuálneho výchovno- vzdelávacieho plánu
 • vytvárame podmienky, aby aj takýto žiaci prežívali pocit úspechu
 • spolupracujeme so zákonnými zástupcami žiakov
 • spolupracujeme so špeciálnym pedagógom v DIC Lučenec
 • máme  stanovené špecifiká na hodnotenie z jednotlivých predmetov
 • máme zakúpené počítačové programy s ktorými  môžu pracovať
 • škola má odborníka  s rozšíreným vzdelaním: Špeciálna pedagogika, zamerané na mentálny postihom
 • žiakom so zdravotným postihom vytvoríme v učebniach relaxačné kútiky
 • zakúpime učebné pomôcky na rozvoj logického myslenia, priestorového zobrazenia

b/ žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

 • škola zakúpi pracovné zošity , učebné pomôcky
 • žiaci budú chodiť na mliečnu desiatu a obedy
 • žiaci budú zaradení do ŠKD
 • budeme im sprístupňovať históriu , kultúru a tradíciu ich predkov
 • žiaci budú zapojení do mimoškolských aktivít, krúžkovej činnosti

 

Začlenenie prierezových tém

Dopravnú výchovu – začleníme do vyučovania telesnej výchovy a to formou kurzu na dopravnom ihrisku v Lučenci ako aj blokovým vyučovaním v mesiaci september, október, máj. Prvky dopravnej výchovy sa budú prelínať v predmete prírodoveda, etická výchova, výtvarná výchova... Prierezová téma bude v najväčšej miere realizovaná v predmete: Mladý záchranár, kde bude tvoriť jednu tretinu obsahu. Škola sa priebežne zapojí do projektu na danú tému, aby sa zlepšili obsahové a materiálne podmienky daného predmetu.

 

Environmentálna výchova ako prierezová téma sa bude prelínať všetkými predmetmi , ale najmä prírodovedou, vlastivedou, etickou výchovou, pracovným vyučovaním. Tejto téme budeme venovať blokové vyučovanie: v mesiaci február: separovanie papiera, plastov, skla, v mesiaci apríl: Deň vtáctva, Deň Zeme, Ochrana pred požiarmi... Jednotlivé témy budú naplánované v mesačných úlohách.

 

Osobnostný a sociálny rozvoj táto prierezová téma bude začlenená najmä v etickej výchove, budeme klásť dôraz, aby si žiaci našej školy rozvíjali sebareflexiu/ rozmýšľanie o sebe/, spoznávali sami seba, mali možnosť vyjadriť svoj postoj a s tým  prevzatie svojej vlastnej zodpovednosti. Na našej škole je veľmi dobre vypracovaný program prevencie sociálno - patologických javov, ktorý prebieha pod vedením koordinátora protidrogových aktivít. Tejto prierezovej téme budú venované blokové vyučovanie v mesiaci: november Európsky týždeň boja proti drogám, vo februári: Nenič svoje múdre telo, v máji stretnutie s pracovníkmi PZ Lovinobaňa. Táto téma sa stane obsahom aj krúžku: Chráň si svoje zdravie.

 

Ochrana života a zdravia- táto téma bude realizovaná , aby žiaci získali vedomosti a schopnosti zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych udalostiach, podobne pri pobyte v prírode. Budeme formovať vzťah žiakov k problematike  ochrany vlastného zdravia a života, získať vedomosti a zručnosti poskytovania prvej pomoci a privolania pomoci, naučiť ich zvládať nečakané situácie. Budeme formovať vývoj žiakov k vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu. Tejto téme  venované blokové vyučovanie v mesiaci september: Zdravá výživa, október: Mesiac zubnej prevencie, november: Starostlivosť o zdravie, február: beseda s odborníkom- ošetrenie poranení ... Táto prierezová téma bude v najväčšej miere včlenená do predmetu: Mladý záchranár, kde bude tvoriť tretinu obsahu.

 

Tvorba projektov a prezenčné zručnosti- touto témou budeme u žiakov rozvíjať komunikačné kompetencie, ako aj spolupracovať v skupine. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne, ale aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. Žiaci budú mať možnosť zapojiť sa do ročníkovej práce: Obec v ktorej žijem. Žiaci sa naučia vyhľadávať informácie na PC a využívať ich na rozšírenie získaných vedomostí .

 

Mediálna výchova túto tému využijeme na výchovu žiakov pri orientácii sa v ponúkaných televíznych programoch, naučiť ich správne si vybrať program , zaujať stanovisko k rôznym mediálnym informáciám, predovšetkým naučiť sa orientovať z hľadiska vekovej primeranosti. Dôraz budeme klásť aj na primeranosť počítačových hier . V 3. a 4. ročníku bude táto téma realizovaná v predmete : Mediálna výchova

 

Multikultúrna výchova ako téma veľmi blízka našim žiakom, kde sa v priestoroch školy stretávajú žiaci dvoch kultúr, prevažne však Rómovia. Žiakov budeme vychovávať k akceptovaniu iných kultúr, naučíme ich chápať rôzne kultúry a rešpektovať ich. Táto téma bude začlenená v etickej výchove, ako aj v krúžku :Chráň si svoje zdravie a v pláne koordinátora protidrogovej prevencie. Tejto téme bude venované blokové vyučovanie v mesiaci november: staré remeslá Rómov.

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. V prvom ročníku budú žiaci hodnotený slovne, aby sa im poskytol priestor na zvládnutie preberaného učiva. V 2.-4. ročníku budú žiaci hodnotení kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

 

Práce v hodnotiacom portfóliu žiaka

Povinná časť:

Vybrané písomné práce z JS a M

Samostatné práce žiakov: z VV, EV...

Voliteľná časť:

Zapojenie sa do ročníkového projektu: Obec v ktorej žijem

IKT: prezentácia svojej zložky

Atlas fotografií : zo života triedy

Školský časopis: PRVÁČIK

 

 2.Hodnotenie pedagogických pracovníkov

Systém hodnotenia pracovníkov je rozpracovaný v osobitnom dokumente.

Hlavné body hodnotenia:

 • štvrťročné seba -hodnotenie pracovníkov
 • rozhovor
 • mesačné vyhodnotenie splnených úloh
 • hospitačná činnosť vedúcim pracovníkom
 • hospitačná činnosť ostatnými spolupracovníkmi
 • výsledky žiakov , ktorých učiteľ vyučuje / výsledky písomných prác, úspešnosť žiakov pri prechode žiakov na vyšší stupeň vzdelania
 • hodnotenie pedagogických pracovníkov v oblasti ďalšieho vzdelávania, vo využívaní moderných vyučovacích metód a foriem práce, / využívanie odbornej učebne: počítačovej učebne a multifunkčnej učebne/
 • vzájomné hodnotenia učiteľov / na základe hospitácií pri otvorených hodinách/
 • hodnotenie učiteľov žiakmi / využitie dotazníkov /

 3. Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Dôraz je kladený na dve veci:

- konštatovanie úrovne stavu,

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 • Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

 

Pravidelne budeme sledovať:

 • Podmienky na vzdelanie
 • Prostredie- klíma školy
 • Priebeh vzdelania- vyučovací proces- metódy a formy vzdelania
 • Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
 • Výsledky vzdelania
 • Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
 • Úroveň výsledkov práce školy
 • Riadenie školy

Našim kritériom je:

 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy:

 • Dotazník pre žiakov, rodičov, učiteľov
 • SWOT analýza
 • Úspešnosť vzdelania žiakov

 

IV. Školský učebný plán

1.ročník ZŠ Ružiná

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

Poznámky

Prierezové témy

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

        1 v. h.

 

Informatika

        1  v. h.

Mediálna výchova

Človek a príroda

Prvouka

1

Objavovanie sveta

Regionálna výchova

Človek a hodnoty

Etická výchova

Náboženská výchova

1

Spoločenská výchova

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

 

Hudobná výchova

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová

výchova

 

2

Dopravná výchova

Turistika

Ochrana života a zdravia

Spolu:

 

22

 

 

 

Školský učebný plán

2.ročník ZŠ Ružiná

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

Poznámky

Prierezové témy

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

 

Anglický jazyk

8

1ŠkVP

 

1 ŠkVP

 

 

Mediálna výchova

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

 

 

Matematika IKT

 

 

 

1ŠkVP

Mediálna výchova

Človek a príroda

 

Prvouka

 

 

2

 

Objavovanie sveta

Regionálna výchova

 

 

 

Človek a hodnoty

Etická výchova

Náboženská výchova

1

Spoločenská výchova

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

Environmentálna výchova

Hudobná výchova

1

Regionálna výchova

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

 

2

 

Dopravná výchova

Ochrana života a zdravia

Turistika

Spolu:

 

23

 

 

 

Školský učebný plán

3.ročník ZŠ Ružiná

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

Poznámky

Prierezové témy

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

 

                     

7

1 ŚkVP

 

 

 

 

Mediálna výchova

Environmentálna výchova

 

Anglický jazyk

3

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

 

Informatika výchova

Matematika IKT

 

1

1ŠkVP

Mediálna výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

 

 

 

1

 

Objavovanie sveta

Regionálna výchova

Ochrana života a zdravia

Vlastiveda

1

Environmentálna výchova

Ochrana života a zdravia

Človek a hodnoty

Etická výchova

Náboženská výchova

1

Spoločenská výchova

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

Environmentálna výchova

Hudobná výchova

1

Regionálna výchova

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

 

2

 

Dopravná výchova

Ochrana života a zdravia

Turistika

Spolu:

 

25

 

 

                                   

Školský učebný         4.ročník ZŠ Ružiná

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

Poznámky

Prierezové témy

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

 

                    

6

3ŚkVP

 

 

 

 

 

Mediálna výchova

Environmentálna výchova

 

Anglický jazyk

3

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

3

1 ŚkVP

 

Informatika výchova

Matematika IKT

 

1

1ŠkVP

Mediálna výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

 

 

 

1

 

Objavovanie sveta

Regionálna výchova

Ochrana života a zdravia

Vlastiveda

1

Environmentálna výchova

Ochrana života a zdravia

Človek a hodnoty

Etická výchova

Náboženská výchova

1

Spoločenská výchova

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

Environmentálna výchova

Hudobná výchova

1

Regionálna výchova

Zdravie a pohyb

Telesná   výchova

 

2

 

Dopravná výchova

Ochrana života a zdravia

Turistika

Spolu:

 

26

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ružiná
  Školská 116, 985 52 Ružiná
 • 047/4396459

Fotogaléria