Navigácia

Premena klasickej školy na modernú

 

     Premena školy na moderný typ školy prebieha už 5. rok. Za najúspešnejší môžeme označiť práve školský rok 2009/2010. V tomto roku sa nám podarilo zrealizovať 3 projekty a podať 1 projekt.

    Škola aj keď počtom žiakov malá škola , môže sa pochváliť moderným vybavením, ktoré sa aktívne využíva vo vyučovacom procese.

    Na škole pracuje kolektív pedagogických pracovníkov, ktorí si už nevedia svoju prácu predstaviť bez využívania IKT.

   Veľkým pomocníkom sú interaktívne tabule, ktoré nám vo veľkej miere nahradili klasické drevené tabule. Ich využívaním sa znížila prašnosť v triedach. Využívanie interaktívnych tabúľ je variabilné. Učiteľ si pred vyučovaním môže pripraviť niekoľko úloh, ktoré premietaním prenáša na tabuľu. Tak sa ušetrí čas a žiaci môžu vypracovať oveľa viac úloh. Na takúto tabuľu môžu pracovať aj 2 žiaci naraz. Učiteľ si ich úlohy môže odkladať  a vyhodnotiť na konci hodiny. Tabuľa slúži aj ako premietacie plátno. Na tabuli sa dajú využívať učiace softvéry, ktoré využívame na vysvetlenie nového učiva a na prípravu žiakov pred samostatnou prácou na PC. Škola pravidelne dokupuje vhodné výukové softvéry. S ich využívaním máme bohaté skúsenosti.

    Škola je výborne vybavená PC- zostavami. Máme 1 počítačovú učebňu s 13 PC a multimediálnu  učebňu s 8 PC, najmodernejšou interaktívnou tabuľou, LCD televízorom s uhlopriečkou 107 cm, DVD- prehrávač, CD- prehrávač.

    Zrealizovaním projektu „ Cez rozprávku hravo do sveta dospelých“, do ktorého sú zapojení aj predškoláci sa výrazne skvalitnil vyučovací proces.

    Kompetencie našich žiakov v oblasti IKT sú na veľmi dobrej úrovni. Sme o veľký krok vpred pred mnohými inými školami.

    Škola sa zapojila do projektu: „Tenis do školy“ Získala tenisové pálky pre všetkých žiakov. Základy tenisu sme zakomponovali do vyučovacích hodín telesnej výchovy a krúžkovej činnosti. Tenis vyučujeme na tenisovom dvorci, ktorý je súčasťou multifunkčného ihriska.

    Školu navštevujú aj žiaci s poruchami učenia a žiaci so zdravotnými ťažkosťami. Moderný spôsob vyučovania pomáha aj týmto žiakom ľahšie prekonávať prekážky, umožňuje učiteľom variabilitu vo vyučovacom procese.

    Pozri fotoalbum: Premena klasickej školy na modernú

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Ružiná
    Školská 116, 985 52 Ružiná
  • 047/4396459

Fotogaléria