Navigácia

PROJEKTY

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

      V školskom roku 2009/2010 sa škola zapojila do 4 projektov. Všetky projekty boli prijaté . Predkladateľkou, ako aj autorkou projektov bola : Mgr. Janka Králinská – riaditeľka školy.

Zoznam projektov:

E- vzdelanie pre žiakov zo sociálne  znevýhodneného prostredia a pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 2009“ Hodnota projektu : 5 992 €

Národný projekt: „ Modernizácia vzdelávacieho procesu na  ZŠ .“ Hodnota projektu:  5 166,385 €

Tenis do škôl . Hodnota projektu: 514,17 €

ING Šanca pre  deti – Projekt grantu 2010. Hodnota projektu: 1 666 €

Spoločná hodnota všetkých 4 projektov bola: 13 338,555€

Realizovanie projektov výrazne skvalitnilo materiálno technické vybavenie školy.

Škola  získala darom od Tatra banky 5 PC zostáv.

V školskom roku 2010/2011  škola pokračovala v 3 projektoch    z predchádzajúceho školského roka.

  Zrealizovala schválený projekt :

  ING Šanca pre  deti – Projekt grantu 2010. Hodnota projektu: 1 666 €

   Škola v školskom roku 2010/2011 podala 3 projekty:

     Zoznam projektov:

ENVIROPROJEKT 2011

ZDRAVIE V ŠKOLÁCH 2011

ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 20011

Z uvedených projektov  naša škola uspela s projektom : ENVIROPROJEKT 2011

Celkové náklady na projekt sú 3 000 € .

Autorkou predkladaných projektov, ako aj realizátorkou schválených projektov je J. Králinská.

 

V školskom roku 2011/2012 sme pokračovali v začatom projekte:  Tenis do škôl a  v  mesiaci máj 2012 sme sa prihlásili do pilotného projektu“ Športové poukazy“ , ktorý bude ukončený 31.10.2012

Škola sa prihlásila do 3 projektov:

 ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012

 ŠKOLY PRE BUDÚCNOSŤ 2011/2012

 POZITÍVNA KLÍMA 2012

      Z predložených projektov bol schválený 3. Pozitívna klíma 2012 v hodnote 2 900 € . Finančné prostriedky získané z projektu boli podľa plánu využité na dokúpenie 4 PC zostáv do multifunkčnej triedy, na zakúpenie detskej literatúry a vedomostných hier.

Autorkou predkladaných projektov a realizátorkou schválených projektov: Mgr.J.Králinská

   Na začiatku školského roka 2012/13 sme realizovali projekt   

   POZITÍVNA KLÍMA 2012. Projekt bol realizovaný v 2. triede, kde sa zlepšilo estetické prostredie učebne.

   Škola sa počas roka zapojila do ďalších dvoch projektov ,ale projekty pre

   veľký počet prihlásených neboli schválené.

 

             V školskom roku 2013/2014 sa škola zapojila do 4 projektov:

Environprojekt 2014 Schválením projektu škola získala 1 800 EUR, ktoré budú využité presne podľa naplánovaného programu.
Predkladateľkou a realizátorkou projektu: Mgr. J. Králinská

Národný projekt: „Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecne - vzdelávacie predmety.“ Menovaný projekt bude realizovaný začiatkom školského roku 2014/2015

Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.“ Realizovaním projektu škola získala interaktívnu tabuľu s príslušenstvom do jednej triedy.      

  Národný projekt „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej  výchovy“. Do projektu sa zapojil Mgr. M. Kliment . Projektom škola  získa balíček športového náradia v hodnote 400 EUR.

      Realizácia projektu bude  prebiehať v školskom roku 2014/2015.

          V školskom roku 2014/2015 škola realizovala 4 projekty:

ENVIROPROJEKT 2014. Schválením projektu škola získala 1 800 EUR, ktoré sa využili presne podľa naplánovaného programu.

Národný projekt: „Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecne - vzdelávacie predmety.“ Menovaný projekt bol realizovaný začiatkom školského roku 2014/2015

Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.“ Realizovaním projektu škola získala interaktívnu tabuľu s príslušenstvom do jednej triedy.      

Národný projekt: „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej  výchovy“.   Zapojenie a realizácia  do 4 uvedených projektov prebiehala v 2   školských rokoch.

V školskom roku 2014/2015 škola vypracovala 2 projekty:

Zdravie a bezpečnosť v školách 2015 – projekt nebol schválený

Podpora výchovy a vzdelania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na ZŠ 2015 – projekt bol schválený, jeho hodnota je 3 000 EUR . Projekt sa bude realizovať v školskom roku 2015/2016 .Predkladateľkou a autorkou projektu je Mgr. J. Králinská

                

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Ružiná
    Školská 116, 985 52 Ružiná
  • 047/4396459

Fotogaléria