Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Anglický jazyk hrou AJH
Detská literatúra DEL
Dramatická výchova DRV
Etická výchova EV
Hudobná výchova HV
Informatická výchova INF
Informatika INF
Matematika M
Matematika IKT MATIKT
Matematika IKT MI
Matematika IKT MI
Matematika IKT MI
Mediálna výchova MDV
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NV
Pracovné vyučovanie PV
Prírodoveda P
Prvouka Prv
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk seminár SJS
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TV
Vlastiveda Vl
Výtvarná výchova VV

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Ružiná
    Školská 116, 985 52 Ružiná
  • 047/4396459

Fotogaléria