Navigácia

O škole

Profil školy

Zriaďovateľom ZŠ Ružiná je obec Ružiná. ZŠ v Ružinej zabezpečuje základné vzdelanie pre žiakov mladšieho školského veku. V škole pôsobia kvalifikovaní a odborne vzdelaní pedagógovia, vyučovanie prebieha podľa stanovených učebných osnov a plánov. Škola realizuje výučbu anglického jazyka. Nachádza sa tu školský klub detí, ktorý sa stará o zmysluplné trávenie voľného času žiakov.

ZŠ realizuje záujmové krúžky : Všešportový

                                               Vševedko

V škole pôsobí ako koordinátor prevencie vychovávateľka školského klubu detí, ktorá plní a realizuje preventívny program na školský rok.

Dôraz sa kladie na čitateľské a počítačové zručnosti.

Škola ponúka žiakom možnosť desiat a obedov.

Škola spolupracuje s materskou školou a s inými okolitými základnými školami, s rôznymi zariadeniami a inštitúciami, ktoré žiaci navštevujú mimo vyučovania, zabezpečuje poradenstvo v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, realizuje zájazdy, výlety, exkurzie pre žiakov ZŠ, bývalých žiakov ZŠ, rodičov a iných.

Riaditeľka školy riadi základnú školu v celom rozsahu jej činnosti, vytvára podmienky na prácu všetkých zamestnancov a žiakov.

V škole sú tri triedy, z ktorých dve sú multifunkčné triedy, jedna trieda je prvácka, nachádza sa tu riaditeľňa, počítačová učebňa, priestor na desiatu pre žiakov, priestory hygienického zariadenia, novovybudovaná kúpeľňa. Pred budovou je školský dvor s preliezkami. V škole sa vyučujú štyri ročníky – 1., 2., 3. a 4. ročník. Počet žiakov je 39.

Pedagogickí zamestnanci: riaditeľka školy (magisterský titul + špeciálna pedagogika) – triedna učiteľka 2. ročníka, učiteľ (magisterský titul) – triedny učiteľ 3. a 4. ročníka, učiteľka (magisterský titul) - triedna učiteľka 1. ročníka, vychovávateľka v školskom klube detí (magisterský titul) – koordinátorka prevencie.

Nepedagogický zamestnanec: školníčka – upratovačka.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Ružiná
    Školská 116, 985 52 Ružiná
  • 047/4396459

Fotogaléria